Techniki negocjacji i mediacji - semestr letni

Prowadzący przedmiot

Ćwiczenia

Mgr Katarzyna Rużyczka

Mgr Katarzyna Struzińska

Mgr Anna Wojcieszczak

Skrócony opis przedmiotu

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę o przebiegu, strategiach i stylach prowadzenia negocjacji oraz mediacji, a także o psychologicznych uwarunkowaniach skuteczności ich stosowania. Zajęcia mają rozwijać u studentów umiejętność rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji oraz uwrażliwić na etyczne aspekty w praktyce negocjacyjnej.

Oprócz części wykładowej studenci zapoznają się z sukcesywnie udostępnianymi materiałami dydaktycznymi, co pozwala im m.in. zdiagnozować siłę własnych kompetencji komunikacyjnych oraz indywidualne style rozwiązywania konfliktów.

Pełny opis przedmiotu

Celem kursu jest wyposażenie studentów w rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, wykształcenie umiejętności diagnozy konfliktów międzyludzkich (przyczyny, przedmiot konfliktu, jego poszczególny etapy). Przedmiotem wykładu jest także wiedza na temat negocjacji i mediacji jako specyficznych sytuacjach społecznych. Prezentowane są m.in. różne style prowadzenia negocjacji oraz mediacji, a także o społeczno-psychologiczne uwarunkowania skuteczności ich stosowania. Zajęcia mają rozwijać u studentów umiejętność rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji oraz uwrażliwić na etyczne aspekty w praktyce negocjacyjnej. Poszczególne zagadnienia prezentowane są z odniesieniem do problematyki funkcjonowania administracji. Treści poruszane podczas zajęć obejmują następujące zagadnienia:


Blok tematyczny „Komunikacja”
W ramach tego bloku omawiane są m.in. następujące treści:
- Wpływ podstawowych mediów/środków komunikacji (mowy, pisma, obrazu) na komunikację.
- Warianty komunikacji interpersonalnej.
- Mowa i jej właściwości w porównaniu do pisma.
- Rola pisma dla prawa i administracji.
- Właściwości komunikacji wizualnej.
- Rola obrazu/ów dla prawa i administracji.
- Konieczność uwzględniania właściwości podstawowych mediów (środków komunikacji) podczas negocjacji i mediacji.
 

Blok tematyczny „Konflikt”

W ramach tego bloku omawiane są m.in. następujące treści:
- Czym jest konflikt?
- Psychologiczne mechanizmy eskalacji konfliktów.
- Style radzenia sobie z konfliktami.
- Konflikty w organizacjach – definicje i typologie.
- Źródła i dynamika konfliktów w organizacjach.
- Zarządzanie konfliktem w organizacji.
- Pozytywne i negatywne następstwa konfliktów w organizacjach.

 

Blok tematyczny „Negocjacje”
W ramach tego bloku omawiane są m.in. następujące treści:
- Podstawy negocjacji: definicje, typologie, style, fazy.
- Mity dotyczące negocjacji.
- Negocjacje w perspektywie interakcyjnej: etyka w negocjacjach, bariery w negocjacjach, emocje w negocjacjach.
- Negocjacje w grupach i organizacjach. Negocjacyjne tworzenie regulacji administracyjnych.
- Negocjacje międzykulturowe.
- Negocjacje policyjne i kryzysowe.
 


Blok „Mediacja”
W ramach tego bloku omawiane są m.in. następujące treści:
- Społeczne, instytucjonalne i prawne bariery w rozwoju mediacji w Polsce.
- Mediacja w prawie karnym i cywilnym.
- Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
- Instytucjonalizacja roli mediatora.
- Mediacje rówieśnicze.
- Mediacje on-line.

Forma zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 40 minut. Egzamin składa się z 30 pytań, do otrzymania oceny dostatecznej (3) należy uzyskać 16 pkt. (razem z ewentualnymi punktami uzyskanymi za zaliczenie ćwiczeń). Brak warunków wstępnych dopuszczenia do egzaminu.

Za uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na ocenę 5 do egzaminu doliczanych będzie 6 pkt., za uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na ocenę 4,5 do egzaminu doliczane będą 4 pkt., za uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na ocenę 4 do egzaminu doliczane będą 2 pkt.

Literatura

Obowiązkowa

  1. Gmurzyńska E., Morek R., "Mediacje. Teoria i praktyka", Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
  2. Płeszka K., Czapska J., Araszkiewicz M., Pękala M. "Mediacja. Teoria, normy, praktyka", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
  3. Barge J.K., Morreale S.P., Spitzberg B.H., "Komunikacja miedzy ludźmi", Warszawa 2015.
  4. Wilmot W.W., Hocker, J.L., "Konflikty między ludźmi", PWN, Warszawa 2011.
  5. Tabernacka M., "Negocjacje i mediacje w sferze publicznej", Wolters Kluwer, Warszawa 2009.


Dodatkowa

  1. Moore Ch.W., "Mediacje", Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
  2. Nordhelle G., "Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów", Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk 2010.