Socjologia organizacji - semestr letni 2021/2022

Prowadzący przedmiot

Podstawowe informacje

Przedmiot podstawowy (bez ćwiczeń) dla kierunku Administracja drugiego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) (7 ECTS) BEZ wymagań wstępnych.

Karta opisu przedmiotu (dla trybu stacjonarnego)

Karta opisu przedmiotu (dla trybu niestacjonarnego)

 

Semestr letni 2021/2022

Wykłady dla studiów stacjonarnych (dr Michał Dudek)

środy, 10:00-12:15, nauczanie zdalne (Blackboard), pierwsze zajęcia 2 marca 2022.

Wykłady dla studiów niestacjonarnych (dr Michał Dudek)

piątki zjazdowe Administracji II stopnia, 13:00-16:00, nauczanie zdalne (Blackboard), pierwsze zajęcia 4 marca 2022.

Wykłady (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji w PowerPoint, które będą udostępniane uczestnikom kursu. W ramach każdego wykładu przewidziana jest część interaktywna – odnoszenie się do pytań zadawanych przez prowadzącego w trakcie wykładu, od uczestnictwa w której zależy dopuszczenie do egzaminu ustnego (zob. niż.).

Opis zajęć

Celem zajęć (przedmiot obejmuje tylko wykłady) jest wyposażenie studentów w krytyczną i praktycznie relewantną wiedzę z zakresu socjologii organizacji, ze szczególnym naciskiem na kategorie organizacyjnego klimatu (OKlim) i organizacyjnej kultury (OKul) oraz praktyczne dyrektywy skutecznego inicjowania zmian w różnych organizacjach, zwłaszcza w administracji publicznej.

Zajęcia mają również wyrobić u studentów: zdolność krytycznej analizy działania różnych organizacji (z naciskiem na administrację publiczną i w oparciu o konkretne narzędzia współczesnej socjologii organizacji, zwłaszcza OKlim i OKul) i dostępnych rekomendacji mających docelowo polepszyć działanie danych organizacji w wybranym aspekcie; umiejętność prawidłowego identyfikowania problemów w organizacjach, wskazywania ich źródeł, a także oceniania i proponowania działań optymalizacyjnych.

1. Zajęcia otwiera wstępne przybliżenie dwóch zasadniczych pojęć socjologii organizacji: organizacyjnego klimatu (OKlim) i organizacyjnej kultury (OKul) oraz usytuowanie ich w szerszym kontekście współczesnej socjologii organizacji.

2. Następnie, uwagę skupia się na współczesnych badaniach nad OKlim. W ramach tej części wykładu szczególną uwagę zwraca się na, m.in. pomniejsze kategorie tzw. molarnych i skupionych klimatów, czynniki warunkujące klimaty (np. komunikację między pracownikami organizacji), konsekwencje określonych klimatów na różne aspekty działania organizacji (np. satysfakcję klientów organizacji), a także przybliża się jak mierzy się OKlim.

3. Kolejna część zajęć poświęcona jest współczesnym badaniom nad OKul. Ten blok skupia się przede wszystkim na zagadnieniu poziomów i form manifestacji kultury (np. od najpłytszego poziomu artefaktów, po najgłębsze założenia organizacji), metodach jej badania (np. czy OKul badać metodami jakościowymi czy ilościowymi), czy problematyce genezy i podtrzymywania się kultury oraz jej związków z różnymi aspektami efektywności organizacji (np. wpływ założyciela/ki organizacji na jej kulturę oraz problemy wewnętrznej integracji i zewnętrznej adaptacji organizacji).

4. Wykład zamyka tematyka relacji między OKlim a OKul, integracji obu podejść i, jako podsumowanie i powtórzenie całej wykładanej materii, implikacji praktycznych, dyskutując je przede wszystkim w odniesieniu do organizacji w administracji publicznej, stanowiących stały punkt odniesienia wszystkich wykładanych treści.

Program ramowy

1. Wstępne uwagi merytoryczne.

2. Współczesne badania nad OKlim:

- definiowanie OKlim, wspólne wątki i akcenty w definicjach;

- poziomy analiz – z poziomu jednostkowego na „większe” przedmioty badań (molarne klimaty i skupione klimaty).

- jak, na co i dlaczego klimat oddziałuje oraz co, jak i dlaczego wpływa na klimat?

3. Współczesne badania nad OKul:

- różne sposoby konceptualizowania/rozumienia OKul;

- poziomy i formy manifestacji OKul;

- metody badania OKul;

- jak OKul się wykształca i podtrzymuje?;

- jak OKul wpływa na efektywność?

4. Relacje i integracje OKlim i OKul.

5. „Co (więcej) z tego wszystkiego wynika dla praktyki?”.

Forma zaliczenia

STANDARDOWA FORMA EGZAMINU: Egzamin pisemny z materii wykładowej (tego, co jest przedstawiane podczas wykładów; zapoznawanie się z pozycjami z punktów "Literatura obowiązkowa" i "Literatura dodatkowa" - zob. niż. - nie jest wymagane) składający się z dwóch części.

Pierwsza część egzaminu zawiera test jednokrotnego wyboru z 21 pytaniami (po cztery alternatywne odpowiedzi; za każde pytanie testowe student może uzyskać 0 albo 1 punkt).

Druga część egzaminu zawiera 3 pytania otwarte, problemowe (za każde pytanie otwarte, problemowe student może uzyskać 0, 1, 2 albo 3 punkty).

W sumie z egzaminu można uzyskać 30 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 16 punktów, zgodnie z poniższą punktacją:

• 2,0 (ndst) - 0-15 pkt

• 3,0 (dst) - 16-18 pkt

• 3,5 (dst+) - 19-21 pkt

• 4,0 (db) - 22-24 pkt

• 4,5 (db+) - 25-27 pkt

• 5,0 (bdb) - 28-30 pkt.

 

W przypadku organizowania egzaminu przedterminowego jest on "z konsekwencjami".

 

MOŻLIWOŚĆ EGZAMINU USTNEGO: Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu w formie egzaminu ustnego – odpowiedź ustna na 3 pytania.

Osoba egzaminowana losuje z listy pytań 3 pytania, na które będzie odpowiadała. Lista pytań jest udostępniana uczestnikom zajęć drogą elektroniczną najpóźniej na trzy tygodnie przed pierwszym egzaminem/przedterminem.

By zdawać egzamin w formie ustnej, student musi wykazać odpowiednią częstotliwość udziału w zajęciach wykładowych (minimum obecność na 12 wykładach stacjonarnych – dla studentów stacjonarnych/minimum obecność na 5 wykładach niestacjonarnych – dla studentów niestacjonarnych) i zaangażowanie w interaktywnych fragmentach wykładów. W związku z tym, udział i zaangażowanie w wykładach będą odnotowywane.

Forma egzaminu poprawkowego musi odpowiadać formie pierwszego egzaminu (np. jeśli student spełnił warunki dopuszczenia do egzaminu ustnego i przystępuje do niego, to ewentualny egzamin poprawkowy takiego studenta również będzie w formie ustnej).

 

EGZAMINY W ZWIĄZKU Z NAUCZANIEM ZDALNYM: Obie przewidziane formy egzaminowania będą realizowane w semestrze letnim 2021/2022.

W zależności od decyzji władz egzaminy mogą być zdalne (egzamin testowy z pytaniami otwartymi za pośrednictwem określonej platformy zdalnego nauczania/egzamin ustny za pośrednictwem odpowiedniego komunikatora audio video) lub stacjonarne (egzamin testowy/ustny w określonym pomieszczeniu Wydziału Prawa i Administracji UJ).

Dokładne informacje o formie i terminach egzaminów będą opublikowane w późniejszym terminie.

Literatura

Obowiązkowa

• M.G. Ehrhart, B. Schneider, W.H. Macey, Organizational Climate and Culture. An Introduction to Theory, Research, and Practice, Routledge, New York and London 2014.

 

Dodatkowa

• P.S. Adler (red.), The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical Foundations, Oxford University Press, Oxford 2009.

• P.S. Adler, P. Du Gay, G. Morgan, M. Reed (red.), The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory, and Organization Studies: Contemporary Currents, Oxford University Press, Oxford 2014.

• N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson (red.), The Handbook of Organizational Culture and Climate, II wyd., SAGE, Los Angeles 2011.

• K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, przeł. B. Nawrot, II wyd., poszerz., Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

• S. Edgell, H. Gottfried, E. Granter (red.), The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment, SAGE, Los Angeles 2016.

• B. Kożusznik, Zachowania w organizacji, IV wyd., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Łódź 2014.

• A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

• G. Morgan, Obrazy organizacji, przeł. Z. Wiankowska-Ładyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

• B. Schneider, K.M. Barbera (red.), The Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture, Oxford University Press, Oxford 2014.

• Ł. Sułkowski, C. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa 2014.

• E. Wajszczak, Kształtowanie klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.