Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej - semestr zimowy

Prowadzący przedmiot

Opis przedmiotu

1. Świadomość prawna, czyli o przyczynach społecznej akceptacji dla kradzieży intelektualnej

 • wiedza o prawie
 • postawy wobec
 • prawa autorytet prawa

2. Motywacja i potrzeba uzasadniania zachowań, czyli o procesie decyzyjnym i postdecyzyjnym plagiatora

 • podstawowe motywy człowieka
 • wybrane koncepcje motywacji
 • podtrzymywanie poczucia własnej wartości

3. O wywieraniu wpływu, czyli jak przekonać obywateli do kupowania czegoś, co mogą mieć za darmo

 • postawy jawne i ukryte
 • perswazja i opieranie się komunikatom perswazyjnym

4. Mechanizmy psychologiczne w reklamie

 • możliwości i ograniczenia reklamy jako narzędzia wywierania wpływu
 • reklama a procesy poznawcze człowieka
 • determinanty skuteczności reklamy
 • reklama społeczna

5. O znakach towarowych inaczej, czyli psychologiczne aspekty kreowania marki

6. Budowa i niszczenie renomy w dobie nowych "nowych mediów"

Informacje o przedmiocie

Egzamin ma formę testu jednokreślnego wyboru. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów za aktywność podczas wykładu.

Literatura

Literatura podstawowa

 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Poznań, wyd. od 2006 r. (rozdz.: I, III, IV, VI, VII).

Literatura uzupełniająca

 1. Borucka-Arctowa M. (red.); Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wrocław 1982.
 2. Borucka-Arctowa M., Kourilsky Ch. (red.) Socjalizacja prawna, Warszawa 1993.
 3. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003
 4. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2009.
 5. Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium socjopatologii edukacji, Gdańsk 2007.
 6. O'Guinn T., Allen Ch., Semenik R.J., Advertising and integrated brand promotion, Cengage Learning, 2011.
 7. Zawadzka A.M., Dlaczego przywiązujemy się do marki, Gdańsk 2006.