Psychologia społeczna - semestr zimowy

Prowadzący przedmiot

Skrócony opis przedmiotu

Wykład z psychologii społecznej obejmuje omówienie podstawowych koncepcji teoretycznych tej nauki w nawiązaniu do zagadnień prawnych, takich jak psychologia poznawcza, behawioryzm i psychoanaliza. Ukazuje ponadto zagadnienia niezbędne dla zrozumienia procesów tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa (jak dynamika małej grupy społecznej, agresja czy autorytaryzm) oraz podstawowe informacje przydatne w praktyce zawodowej (przykładowo: negocjacje, zmiana postaw, reklama). Jeden z wykładów poświęcony jest krytycznej analizie dorobku psychologii prawa i jej wkładu do rozwiązywania problemów prawnych.

Pełny opis przedmiotu

  1.  Przedmiot i metody psychologii społecznej;
  2.  Behawiorystyczna koncepcja człowieka, teorie wymiany społecznej, determinanty społecznej atrakcyjności;
  3.  Psychodynamiczna koncepcja człowieka, mechanizmy obronne, terapia oparta na psychoanalizie;
  4.  Podstawowe cechy poznawczej koncepcji człowieka, teoria dysonansu poznawczego. Człowiek poznawczym skąpcem i naiwnym psychologiem;
  5.  JA: poznanie samego siebie, samoocena, poczucie kontroli, uzależnienia jako problem psychospołeczny;
  6.  Postawy, postawy a zachowanie, postawy utajone, autorytaryzm, zmiana postaw, reklama, komunikaty podprogowe;
  7.  Źródła, przejawy i sposoby łagodzenia agresji, agresywne zachowania kibiców sportowych;
  8.  Zachowanie prospołeczne, empatia, altruizm;
  9.  Wpływ społeczny: konformizm, posłuszeństwo, mechanizmy i techniki wywierania wpływu, komunikacja niewerbalna, hiperuległość, sekty;
  10. Mała grupa społeczna, tłum, community, wpływ mniejszości. Grupy zadaniowe: efektywne wykonywanie zadań, syndrom grupowego myślenia;
  11. Uprzedzenia i stereotypy.

Forma zaliczenia

Egzamin pisemny trwa 40 minut. Jest to test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, trwający 40 minut.

Dodatkowe punkty do egzaminu można zdobyć poprzez zadania dodatkowe przedstawione podczas wykładu.

Warunki zaliczenia

Do egzaminu obowiązują:

  1.  Wykłady;
  2.  Podręcznik E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka (wyłączając rozdziały "Jak psychologia społeczna może zmienić świat w trosce o zrównoważony rozwój" oraz "Psychologia społeczna a zdrowie");
  3.  Przebieg i rezultaty następujących eksperymentów:
·       Samospełniające się proroctwo (Robert Rosenthal & Leonore Jacobson),
·       Niezgodność pomiędzy postawami a zachowaniem (Richard T. LaPiere),
·       Konformizm (Salomon Asch),
·       Posłuszeństwo autorytetowi (Stanley Milgram),
·       Stanfordzki eksperyment więzienny (Philip Zimbardo),
·       Uczenie się agresji (Albert Bandura).

Literatura

Literatura obowiązkowa

  1.  E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka (wyłączając rozdziały "Jak psychologia społeczna może zmienić świat w trosce o zrównoważony rozwój" oraz "Psychologia społeczna a zdrowie");

Literatura uzupełniająca

  1.  Przedmiot i metody psychologii społecznej: D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialidini, Psychologia społeczna, rozwiązane tajemnice, GWP 2002; B.Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002; D.G.Myers, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka 2003; W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, GWP 2004; R.J. Crisp, R.N. Turner, Psychologia społeczna, PWN 2009;
  2.  Behawiorystyczna koncepcja człowieka, teorie wymiany społecznej, determinanty społecznej atrakcyjności: J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, różne wydania; M. Agryle, Psychologia stosunków międzyludzkich, różne wydania; I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi, Open 1999; M. Kempny, J. Szmatka (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej, zbiór tekstów, PWN 1992; P. Bąbel, P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna, Wydawnictwo UJ 2008; C. Tavris, C. Wade, Psychologia, podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka 1999; J. Strelau,D. Doliński (red.), Psychologia, GWP 2008;
  3.  Psychodynamiczna koncepcja człowieka, mechanizmy obronne, terapia oparta na psychoanalizie: J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, różne wydania; P. Kutter, Współczesna psychoanaliza, psychologia procesów nieświadomych, GWP 1998; H. Grzegołowska-Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości, PWN 1986; E. Fromm, Ucieczka od wolności, różne wydania; K. Pospiszyl, Resocjalizacja, teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wyd. akademickie „Żak" 1998; C. Tavris, C. Wade, Psychologia, podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka 1999; J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia, GWP 2008;
  4.  Podstawowe cechy poznawczej koncepcji człowieka, teoria dysonansu poznawczego. Człowiek poznawczym skąpcem i naiwnym psychologiem: J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, różne wydania; R. J. Stenberg, Psychologia poznawcza, WSiP, 2001, T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, 2000; T.Maruszewski, Psychologia poznania, GWP 2002, F. Försterling, Atrybucje. Podstawowe badania i zastosowanie, GWP 2005.
  5.  JA: poznanie samego siebie, samoocena, poczucie kontroli, uzależnienia jako problem psychospołeczny: W. Domachowski, Poczucie umiejscowienia kontroli jako wymiar osobowości, w: W. Domachowski i in., Z zagadnień psychologii społecznej, PWN 1984, s. 37 i n.; K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, (w:) K.Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Zysk i S-ka, 2002, s. 59 i n.; M.Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 2001 (2 wyd.); J. Miluska (red.) Psychologia rozwiązywania problemów społecznych, wybrane zagadnienia, Poznań 1998, S. Moskowitz, Zrozumieć siebie i innych, GWP 2009.
  6.  Postawy, postawy a zachowanie, postawy utajone, autorytaryzm, zmiana postaw, reklama, komunikaty podprogowe: St. Nowak, (red.) Teorie postaw, PWN 1973; Ph. Zimbardo, M. R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka 2004, R.K. Ohme, (red) Nieuświadomiony afekt, najnowsze osiągnięcia GWP 2007, K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, (w:) K.Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Zysk i S-ka, 2002, s. 59 i n., A.Jachnis, J.F.Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, 1998, D.Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy GWP 2003, J.Ph. Jones (red.) Jak działa reklama, GWP 2004.
  7.  Źródła, przejawy i sposoby łagodzenia agresji, agresywne zachowania kibiców sportowych: A.Bandura, R.H.Walters, Agresja w okresie dorastania, PWN, 1968; A. Frączek, Socjalizacja a agresja, PWN 1993, B. Krahe, Agresja, GWP 2004; M. Binczycka-Anholcer (red.) Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Polskie towarzystwo Higieny Psychicznej, 2003; S. Frosdick, P. Marsh, Football Hooliganism, Willan Publishing 2005.
  8.  Zachowanie prospołeczne, empatia, altruizm: J. Reykowski, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN 1979; M.H.Davis, Empatia, o umiejętności współodczuwania, GWP, 1999, D. Clarke, Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, GWP 2005; D. Rutkowska, A. Szuster (red.) O różnych obliczach altruizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008; M. L. Hoffman, Empatia i rozwój moralny, GWP 2006.
  9.  Wpływ społeczny: konformizm, posłuszeństwo, mechanizmy i techniki wywierania wpływu, komunikacja niewerbalna, hiperuległość, sekty: D. Riesman, Samotny tłum, różne wydania; R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, różne wydania; D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Scholar 2005, M.L.Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, 2000, D. g. Leathers, Komunikacja niewerbalna, zasady i zastosowania, PWN 2007; St. Hassan, Psychomanipulacja w sektach, Ravi 1997, J.-M. Abgrall, Sekty, manipulacja psychologiczna, GWP 2005.
  10. Mała grupa społeczna, tłum, community, wpływ mniejszości. Grupy zadaniowe: efektywne wykonywanie zadań, syndrom grupowego myślenia: C. K. Oyster, Grupy, Zysk i S-ka, 2000; G. LeBon, Psychologia tłumu, różne wydania; A. Kossowska, Funkcjonowanie kontroli społecznej, analiza kryminologiczna, Agencja Scholar, 1992, R. Brown, Procesy grupowe, GWP 2006; W. G. Stephen, C.W.Stephen, Wywieranie wpływu przez grupy, psychologia relacji, GWP 1999.
  11. Uprzedzenia i stereotypy: M. Kofta, A. Jasińska, Kania (red.) Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wyd. Scholar, 2001; C.N. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone (red.) Stereotypy i uprzedzenia, GWP 1999.