Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa zostało zawarte w dniu 8 stycznia 2014 roku na czas nieokreślony pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim (treść Porozumienia).

Dotyczy ono określenia zasad współpracy w zakresie badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania i doskonalenia działań mających na celu poprawę tego stanu, a także wymiany doświadczeń w tym przedmiocie.

Postanowienia porozumienia realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: Zespół).

Zadania Zespołu

Zadania Zespołu obejmują w szczególności:

 • Analiza wyników badań nad poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, prowadzonych i finansowanych przez Gminę Miejską Kraków co najmniej dwa razy w roku oraz innych danych o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta Krakowa,
 • Diagnoza przyczyn zagrożenia przestępczością,
 • Opracowanie rocznych raportów o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku,
 • Opracowanie i aktualizowanie map zagrożeń,
 • Propozycja działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego i porządku.

Zespół

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ, Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ
Kieruje Zespołem (merytorycznie i organizacyjnie)

Dr hab. Wojciech Dadak, Profesor w Katedrze Kryminologii UJ
W Zespole zajmuje się kryminologiczną problematyką przestępczości w Krakowie i z tej perspektywy zajmuje się interaktywną mapą zagrożeń dla miasta Kraków przygotowywaną we współpracy z Urzędem Miasta Kraków

Dr Joanna Kabzińska, Pracownik naukowy SWPS U. Humanistycznospołecznego Wydział Zam. w Katowicach
W zespole wspólnie z Dr Michaliną Szafrańską zajmuje się poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

Bogdan Klimek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Mgr Katarzyna Jurzak, Doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa UJ
W Zespole zajmuje się prewencją kryminalną, w szczególności CPTED (zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni)

Mgr Jakub Mączka
W Zespole zajmuje się interaktywną mapą zagrożeń dla miasta Kraków przygotowywaną we współpracy z Urzędem Miasta Kraków oraz CPTED

Mgr Piotr Mączyński, Doktorant w Katedrze Socjologii Prawa UJ
Sekretarz Zespołu, w Zespole zajmuje się regulacją prawną monitoringu wizyjnego, wspólnie z Jerzym Mądrzykiem odpowiada za normatywną perspektywę przygotowywanego projektu Programu "Bezpieczny Kraków"

Jerzy Mądrzyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK
W Zespole wspólnie z Mgr Piotrem Mączyńskim odpowiada za normatywną perspektywę przygotowywanego projektu Programu "Bezpieczny Kraków"

Katarzyna Stelmachowska, Kierownik Referatu ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych i Realizacji Programów Poprawy Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Mieczysław Stręk, Ekspert ds. bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Dr Michalina Szafrańska, Asystentka w Katedrze Socjologii Prawa UJ
W zespole wspólnie z Dr Joanną Kabzińską zajmuje się poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

Kontakt z Zespołem

 • Uniwersytet Jagielloński
  Wydział Prawa i Administracji
  Katedra Socjologii Prawa
  31-005 Kraków, ul. Bracka 12
  Tel.: (12) 422 37 42
  Fax: (12) 423 11 21
  E-mail: porozumienie.umk@uj.edu.pl (ew. piotr.maczynski@uj.edu.pl)
 • Gmina Miejska Kraków
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządznia Kryzysowego
  31-949 Kraków, os. Zgody 2
  Tel.: (12) 616 89 54
  Fax: (12) 616 89 61
  E-mail: oc.umk@umk.krakow.pl

Działalność zespołu

» Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

Cel badań stanowi diagnoza problemów i zagrożeń dostrzeganych przez mieszkanców Krakowa oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Badania "Bezpieczny Kraków" we współpracy z Katedrą Socjologii Prawa co pół roku realizuje Biuro Badań Społecznych BBS OBSERWATOR. W każdej edycji badania prowdzone są metodą wywiadu telefonicznego przy wsparciu programu komputerowego (CATI). W każdej dzielnicy realizowanych jest co najmniej 100 wywiadów.

Raport z badań, październik 2019

Raport z badań, czerwiec 2019

Raport z badań, wrzesień 2018

Raport z badań, czerwiec 2018

Raport z badań, wrzesień 2017

Raport z badań, czerwiec 2017

Raport z badań, wrzesień 2016

Raport z badań, kwiecień 2016

Raport z badań, październik 2015

Raport z badań, czerwiec 2015

Raport z badań, październik 2014

Raport z badań, maj 2014

Badanie "Monitoring w Krakowie" zrealizowało Biuro Badań Społecznych BBS OBSERWATOR. Badania metodą wywiadu telefonicznego przy wsparciu programu komputerowego (CATI) przeprowadzono w osiemnastu dzielnicach Krakowa. W każdej dzielnicy przeprowadzono co najmniej 100 wywiadów. Próba objęła 1812 mieszkańców Krakowa.

Raport z badań, marzec 2015

» Rekomendacje dotyczące monitoringu wizyjnego w Krakowie

Członkowie Zespołu uczestniczyli w pracach Zespołu ds. monitoringu wizyjnego powołanego przez Prezydenta Miasta Kraków Zarządzeniem nr 1953/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji wyników referendum z dnia 25 maja 2014 r. w zakresie pytania obejmującego zagadnienie systemu monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w Krakowie.

W ramach tych prac sfomułowano rekomendacje dotyczące rozbudowy monitoringu wizyjnego w Krakowie (treść sprawozdania z działaności zespołu). Do najważniejszych należy zaliczyć:

 1. Budowę otwartego systemu monitoringu wizyjnego w dwóch rozumieniach: (A) przewidujący rozbudowę w miarę uzasadnionych potrzeb oraz (B) wykonany wg standardów wspieranych przez różnych producentów podzespołów. Stworzenie jako wyjściowego systemu opartego o 200 kamer. W zależności od uwarunkowań organizacyjnych i finansowych stan ten osiągnięty może być etapowo, jednak w okresie nie dłuższym niż 5 lat.
 2. Nie przesądza się szczegółowych lokalizacji instalowanych kamer, przyjmując, że winny one wynikać z prowadzonej ustawicznie diagnozy zagrożeń. Lokalizacje te mogą zmieniać się w czasie, co należy uwzględnić projektując rozwiązania techniczne. W rekomendacjach (załącznik nr 1 – Profile dzielnic Krakowa; profile te mają charakter otwarty i podlegają aktualizacji) wskazane są jedynie obszary, zidentyfikowane jako miejsca, w których koncentruje się najwięcej zagrożeń (tzw. hot spots).
 3. Jako administratora systemu rekomenduje się Straż Miejską Miasta Krakowa z merytorycznym nadzorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK. Musiałyby wszakże otrzymać odpowiednie wsparcie kadrowe i finansowe. Zasadą działania monitoringu winno być prowadzenie całodobowego oglądu. Centra oglądu powinny być budowane lokalnie, przy zapewnieniu połączenia światłowodowego pomiędzy nimi oraz wydzielonego pomieszczenia dla czterech stanowisk w każdym z nich (według standardów). Wówczas konieczne jest około 100 osób (operatorów oraz osób do obsługi merytorycznej i technicznej). Elementem zamykającym proces może stać się uzupełniający ogląd centralny - Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta, które powinno mieć dostęp do obrazu z wszystkich kamer na wypadek potrzeby reagowania w sytuacji kryzysowej.
 4. Szacowane koszty, nie obejmują kosztów budowy światłowodów i kosztów adaptacji pomieszczeń na centra oglądu. Przy przyjęciu powyższych rekomendacji (1-4) określa się jako koszt budowy systemu, na około 9 mln zł (zakup kamer, systemu łączności, wyposażenia centrów oglądu). Przy przyjęciu powyższych rekomendacji określa się poziom ryzyka na 20% (załącznik nr 2 – Założenia podstawowe do wyceny instalacji monitoringu oraz wycena), około 1,1 mln zł za dokumentację koncepcyjną i techniczną oraz około 225 tys. zł za rekrutację oraz pierwsze szkolenie operatorów. Ponadto, roczny koszt utrzymania systemu szacuje się na: koszty osobowe (wynagrodzenia – około 8 mln zł i coroczne szkolenia – około 150 tys.) oraz  około 600 tys. zł za konserwację, wymianę urządzeń oraz dzierżawę łączy i materiały.
 5. Należy kontynuować współpracę dla tworzenia lokalnych podsystemów, z uwzględnieniem zasad wypracowanych ze spółdzielniami mieszkaniowymi Kurdwanów i Piaski.

» Konferencja naukowa "Monitoring wizyjny. Za i przeciw"

Zespół zorganizował konferencję "Monitoring wizyjny. Za i przeciw", która odbyła się  w dniu 6 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Kraków (program konferencji).

Uregulowania prawne monitoringu wizyjnego, monitoring jako inwestycja oraz jego skuteczność w przestrzeni miejskiej – to główne tematy omawiane podczas konferencji. Konferencja została zwołana między innymi dlatego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy bardziej powinniśmy iść w kierunku „wielkiego brata" czy jednak ważniejsze jest poszanowanie jednostki i intymności – mówił podczas inauguracji Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Podkreślił, że krakowianie już wypowiedzieli się podczas majowego referendum, iż chcą rozbudowy sieci monitoringu. – To było pytanie ogólne, teraz trzeba doprecyzować szczegóły. Budowa monitoringu to nie tylko kwestia chęci i zapewnienia bezpieczeństwa, ale wiąże się też z kosztami, które miasto musi ponieść za zainstalowanie kamer i obsługę. Tymczasem – jak wynika z badań – ponad 90% mieszkańców czuje się bezpieczna w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Mając na uwadze różne aspekty rozbudowy sieci monitoringu ta konferencja przyczyni się do wypracowania stanowiska i pomoże wyznaczyć kierunek działań – dodał Jacek Majchrowski.  W swoim wystąpieniu prezydent miasta powołał się na badania „Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa" przeprowadzone na zlecenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK. Wynika z nich między innymi, że ponad połowa mieszkańców uważa, iż Kraków jest bezpiecznym miastem. W okolicy swojego miejsca zamieszkania ponad 90 procent osób czuje się bezpiecznie w dzień, a ponad 60 procent także nocą. Podczas konferencji prezentowane były także statystyki i przykłady działania sieci monitoringu w innych miastach. Uczestnicy dyskutowali również o skuteczności miejskich kamer i regulacjach prawnych dotyczących monitoringu (źródło: krakow.pl).

Referaty głoszone przez członków Zespołu dotyczyły:

» Spotkania z dzielnicami Krakowa

W związku z podjęciem prac mających na celu opracowanie nowego programu "Bezpieczny Kraków", w dniach 22 lutego 2016, 24 lutego 2016 , 29 lutego 2016, 7 marca 2016 zorganizowano cykl z makrodzielnicami, odpowiednio:

 • Śródmieście: I Stare Miasto, II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony,
 • Krowodrza: IV Prądnik Biały, V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec,
 • Podgórze: VIII Dębniki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII Prokocim-Bieżanów, XIII Podgórze,
 • Nowa Huta: XIV Bieńczyce, XVI Mistrzejowice, XVI Czyżyny, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.

Do udziału spotkaniach zaproszono przewodniczących dzielnic, przewodniczących komisji bezpieczeństwa działających przy radach dzielnic, przewodniczących dzielnicowych zespołów koordynacyjnych, przedstawicieli krakowskiej Policji, przedstawicieli krakowskiej Straży Miejskiej, mieszkańców.

Podczas spotkań zaprezentowano:

 • dynamikę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców makrodzielnic Śródmieście, Krowodrzy, Podgórze, Nowa Huta Krakowa w latach 2014-2015 (Dr Joanna Kabzińska, Dr Michalina Szafrańska);
 • możliwości elektronicznej mapy zagrożeń (Mgr Jakub Mączka, Przemysław Waśniowski);
 • projekt strategii rozwoju Krakowa 2030 (Mgr Katarzyna Jurzak-Mączka, Wojciech Piątkowski);
 • udział i rolę dzielnicowych zespołów koordynacyjnych w Krakowie w zapewnianiu lokalnego bezpieczeństwa (Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ)

Przebieg cyklu spotkań został zawarty w protokole sporządzonym przez Ewelinę Madoń, inspektora ds. bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK (treść protokołu).

» Sprawozdania z działalności zespołu