Mgr Piotr Mączyński

O mnie

Absolwent kierunków prawo oraz administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w pracach miejskiego zespołu zadaniowego ds. realizacji wyników referendum z dnia 25 maja 2014 r. w zakresie pytania obejmującego zagadnienie systemu monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w Krakowie. Od 2014 r. bierze udział w pracach zespołu roboczego powołanego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Kraków. Koordynator Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu "Bezpieczny Kraków". Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

 • bezpieczeństwo lokalne
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • systemy monitoringu wizyjnego
 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo administracyjne i związane z nim postępowania

Publikacje naukowe

 1. Czapska J., Mączyński P., Zasady tworzenia monitoringu wizyjnego na podstawie rzetelnych dowodów, [w:] J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Bezpieczne Miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, wyd. JAK 2017.
 2. Mączyńki P., Płaszowska R., Programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego jako narzędzie harmonizowania działań na rzecz bezpieczeństwa, [w:] J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Bezpieczne Miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, wyd. JAK 2017.
 3. Mączyński P., Wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym z perspektywy plural policing, Przegląd Prawa Publicznego Nr 5/2016.
 4. Mączyński P., Płaszowska R., Specifity of cities with poviat status in perpsective of performing tasks for ensuring safety and public order, Przegląd Prawa Publicznego Nr 10/2017.
 5. Mączyński P., Płaszowska R., Legal framework for economic activity of self-government units in Poland, [w:] P. Nesterenko, M. Szewczak (red.), Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities, ISMA University, Ryga 2016.
 6. Mączyński P., Prawne aspekty prowadzenia monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej w celach prewencyjnych, [w:] Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa, R. Netczuk (red.), Katowice 2016, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK.
 7. Mączyński P., Gminne i miejskie systemy monitoringu wizyjnego w świetle obowiązków projektowanych w związku z regulacją monitoringu w Polsce, [w:] B. M. Ćwiertniak, Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom II, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2015.
 8. Mączyński P., Płaszowska R., Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych osób monitorowanych przez systemy monitoringu wizyjnego funkcjonujące w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 3.
 9. Mączyński P., Charakterystyka zadań samorządu powiatowego z zakresu administracji reglamentacyjno-porządkowej, [w:] M. Klimek, J. Czerw (red.), Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 10. Mączyński P., Konsekwencje przyjętych w Polsce formuł wyborczych oraz metod repartycji głosów i ustalania ostatecznego wyniku wyborów, w: M. Mączyński (red.), Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce, wyd. Difin, Warszawa 2015.
 11. Mączyński P., Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, jako czynnik kształtujący prawo do bezpieczeństwa osobistego, w: A. Kalisz (red.), Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, t. I, Sosnowiec 2015.
 12. Mączyński P., Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki, Przegląd Prawa Publicznego Nr 5/2015.
 13. Mączyński P., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa", Przegląd Prawa Publicznego 4/2014.
 14. Mączyński P., Wprowadzenie systemowe: rozwiązania prawne z punktu widzenia koordynacji, w: J. Czapska (red.), Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2014.
 15. Mączyński P., Porównawcza analiza prawnych regulacji monitoringu wizyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz rola Karty Demokratycznego Zastosowania Monitoringu Wizyjnego jako formy regulacji w tym zakresie, UMK 2014.
 16. Mączyński P., Pozycja ustrojowa i funkcje powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku. Postulaty de lege lata i de lege ferenda, w: B. M. Ćwiertniak (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2013.
 17. Mączyński P., Zwierzchnictwo starosty nad zespolonymi w administracji powiatowej służbami, inspekcjami i strażami, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Gubernaculum et Administratio, nr 1(7)/2013.
 18. Mączyński P., Skarga organu nadzoru na uchwałę lub zarządzenie organu gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych, w: M. Stec (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.