(2009-2011) Neutralizacja aksjologiczna prawa

Założenia projektu badawczego

Podjęcie systematycznych i szeroko zakrojonych badań nad problematyką aksjologii prawa oraz dynamiki wartości w prawie jest zasadniczym zamierzeniem autorów tego projektu. Jego uszczegółowieniem ma być wstępna analiza teoretyczna i pilotażowe badania empiryczne dotyczące zjawiska neutralizacji aksjologicznej systemu prawnego. Zjawiska już dostrzeżonego w literaturze teoretyczno- i socjologicznoprawnej, ale dalekiego od kompleksowego rozpoznania. Wiadomo już natomiast, że skutki tego zjawiska dla funkcjonowania całego systemu prawa bywają bardzo szkodliwe. Naruszają bowiem prestiż prawa, obniżają skuteczność interwencji prawnych w porządek społeczny, podnoszą koszty działań prawnych, wywołują niechciane społeczne efekty uboczne (np. tzw. obchodzenie prawa). Realizowany projekt badawczy, zgodnie z zamierzeniami jego wykonawców, powinien zaowocować szeregiem opracowań artykułowych, raportów i materiałów pokonferencyjnych, finalnie zebranych i uporządkowanych w jednym tomie, w sposób znaczący zwiększającym wiedzę o wspomnianym wyżej zjawisku, oraz bardziej ogólnie, o aksjologicznych uwarunkowaniach procesów stanowienia i stosowania prawa. Efektem projektu będzie również sformułowanie katalogu dyrektyw politycznoprawnych, uwzględniających przyczyny i skutki badanego zjawiska oraz proponowane środki zaradcze.