Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

Profesor w Katedrze Socjologii Prawa UJ

Adres e-mail
krzysztof.palecki@uj.edu.pl

 

O mnie

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, były Kierownik Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ. Profesor emeritus.

Uczestnik, koordynator, kierownik wielu badań empirycznych, w tym m.in. dotyczących świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, funkcjonowania instytucji prawnych (zwłaszcza stosujących prawo) i politycznych, polityki prawa, kultury prawnej i politycznej, elit politycznych, procesów demokratyzacji i tranzycji ustrojowej, procesów podejmowania decyzji prawnych. Do najistotniejszych prac badawczych, w których brał udział w ostatnim czasie, zaliczyć należy: badania nad „Społecznymi opiniami o funkcjonowaniu NSA" (1996), badania nad „Przemianami aksjologicznymi w prawie pozytywnym i praktyce wymiaru sprawiedliwości (1998), badania dotyczące opinii społeczeństwa polskiego na temat funkcjonowania sądów (2003), badania polsko – szwedzkie nad „Wpływem doktryn prawnych na praktykę stosowania prawa" oraz badania „Stressing Legal Decision" (2004) oraz badania prowadzone przez stowarzyszenie Global Development Network p.t. „Bridging Research and Policy" (od 2004).

Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych /IPSA/ (Wiceprezydent, 1997 - 2000), Komitetu Badawczego Socjologii Prawa Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego /ISA/, Komitetu Nauk Politycznych PAN (obecnie wiceprzewodniczący, wcześniej członek zarządu, oraz w latach 1998-2004, Przewodniczący), członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (prezes, 1991 – 1994, wiceprezes, 1997 - obecnie), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem Governing Body, Global Development Network, współzałożycielem i członkiem Zarządu Central European Political Science Association /CEPSA/, a także Koordynatorem Regionalnym Central-Eastern European Universities Network /CEEUN /. Jest również członkiem redakcji „Polish Political Science Yearbook" (Redaktor Naczelny, 1999-2004) oraz członkiem komitetów redakcyjnych „International Political Science Review" i „Central European Political Science Review", „Transition Studies Review" i innych.

Zainteresowania naukowe

 • teoria państwa i prawa,
 • socjologia instytucji prawnych i politycznych,
 • socjologia prawa,
 • metodologia nauk społecznych,
 • filozofia polityki,
 • teoria władzy politycznej,
 • ustroje polityczne.

Publikacje naukowe (wybrane)

 1. O pojęciu kultury prawnej, „Studia Socjologiczne" 1972, nr 2.
 2. Warianty oddziaływania prawem na stosunki rodzinne, [w:] Prawo w społeczeństwie, red. J. Kurczewski, Warszawa 1975.
 3. Społeczne wyznaczniki skutecznego oddziaływania prawem na stosunki rodzinne, Kraków 1977.
 4. Społeczne opinie o prawie i jego sądowym stosowaniu w dziedzinie stosunków rodzinnych, [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa,red. M. Borucka-Arctowa, Wrocław - Kraków - Warszawa - Gdańsk 1978.
 5. Uwagi o koncepcji „granica prawa" Roscoe Pounda, „Zeszyty Naukowe UJ" 1984 nr 20.
 6. The types of social reactions to normative competition in family relations, [w:] Legal control concerning and affecting child care, red. A. Świątkowski, K. Pałecki, Kraków 1985.
 7. Prawo - Polityka - Władza, Warszawa 1988.
 8. Social consent and the legitimacy of law, [w:] Law, morality and discursive rationality, red. A. Aarnio, N. Maccormick, K. Tuori, J. Wróblewski, Helsinki 1988.
 9. On the problem of social agency in contemporary countries of East - Central Europe, [w:] Metamorphosen der Wirklichkeit - in der Gegenwart Ost-und-Westeeuropas, red. B. Serloth, K. Glass, H. Oberhauser, Wiedeń, 1990.
 10. Naczelny Sąd Administracyjny w opinii jego sędziów oraz Naczelny Sąd Administracyjny w opinii pracowników administracji drugiej instancji, [w:] Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, red. M. Borucka-Arctowa, Warszawa - Kraków 1990.
 11. Uwagi o koncepcji granic prawa, [w:] Idee-Państwo-Prawo, red. J. Majchrowski, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych" 1991, nr 28.
 12. Filozoficzny ideał polityka, [w:] Elity polityczne w Polsce, red. K. Pałecki, Warszawa 1992.
 13. Zmiany w aksjologicznych podstawach prawa jako wskaźnik jego tranzycji, [w:] Dynamika wartości w prawie, red. K. Pałecki, Kraków 1997.
 14. The political limits of juridical dependence and autonomy, [w:] Justice, morality and society, Lund 1997.
 15. On the concept of social agency, "International Political Science Review" 1998, nr 4/19.
 16. Political science in Poland, "Participation" 1998, nr 21/6.
 17. O aksjologicznych zmianach w prawie, [w:] Zmiany społeczny a zmiana w prawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja Europejska, red. L. Leszczyński, Lublin 1999.
 18. O zjawisku dylutacji mocy obowiązującej prawa, [w:] Prawo i ład społeczny. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000.
 19. Towards better formulation of the problem: How legal research affects law-making and judicial practice, [w:] Legal research in dynamic society, red. K. Pałecki, A. Peczenik, Kraków 2000.
 20. Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003.
 21. Społecznie oczekiwany wzorzec orzekania sądowego, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.
 22. Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
 23. Stressing legal decisions. Basic assumptions, [w:] Stressing legal decisions, red. T. Biernat, K. Pałecki, A. Peczenik, Ch. Wong, M. Zirk-Sadowski, Kraków - Lund 2004.