Mgr Katarzyna Jurzak

O mnie

Od września 2011 r. do sierpnia 2020 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów (https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/pelnomocnik). Od stycznia 2020 r. kieruje Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ. Więcej informacji:
www.bezpieczny-student.uj.edu.pl). 

Przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną "Bezpieczeństwo studentów szkół wyższych z perspektywy polityki prawa".

Zainteresowania naukowe

 • zapewnianie bezpieczeństwa na uczelniach
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • nauka o policji
 • koncepcje zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni (CPTED drugiej generacji - 2nd generation Crime Prevention Through Environmental Design, DOC - designing out crime, DAC - designing against crime, SBD - secured by design)
 • socjologia prawa

Publikacje naukowe

 1. K. Jurzak-Mączka, J. Mączka, Wdrażanie CPTED drugiej generacji w Polsce, w: K. Gerlic (red.), Materiały VII sympozjum Architektura i Technika a Zdrowie, Politechnika Śląska Wydział Architektury, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice 2010, s. 57-66.
 2. K. Jurzak-Mączka, Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Zapewnianie bezpieczeństwa na uczelniach wyższych w oparciu o zasady CPTED, w: red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom 2, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 336-345.
 3. K. Jurzak-Mączka, J. Mączka, Zabezpieczenie emerytalne strażników gminnych (miejskich), w: red. J. Czapska, M. Szafrańska, Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 158-170.
 4. K. Jurzak-Mączka, K. Struzińska, Przemoc seksualna wobec kobiet, nękanie i strach przed przestępczością, Alma Mater, 148-149 czerwiec-wrzesień 2012, wyd. Uniwersytet Jagielloński, s.95-99.
 5. K. Jurzak-Mączka, autorka podrozdziałów, redaktor naukowa II rozdziału, w: J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria. Badania. Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. s. 37-45, 77-118, 120-164, 277-283.
  1. K. Jurzak-Mączka, Prace Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w zakresie zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni
  2. K. Jurzak-Mączka, 1. Podstawowe zagadnienia
  3. K. Jurzak-Mączka, M. Szafrańska, 2. CPTED a prawo polskie
  4. K. Jurzak-Mączka, 3. Działalność ośrodków naukowych, 3.1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  5. K. Jurzak-Mączka, B. Burkiewicz, 3.2. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  6. K. Jurzak-Mączka, 3.3. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 3.4. Wydział
  7. Architektury Politechniki Śląskiej
  8. K. Jurzak-Mączka, 4.2. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych
  9. Zachowań „Razem Bezpieczniej"
  10. K. Jurzak-Mączka, B. Burkiewicz, 4.3. Rola Policji we wdrażaniu CPTED, 4.4. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w Małopolsce
  11. K. Jurzak-Mączka, 4.5. Działalność „Fundacji Bezpieczna Przestrzeń" i jej Ogólnopolski Program „Bezpieczna Przestrzeń", 5.1. Osiedle Błękitne w Siechnicach, 5.2. TBS „Prawobrzeże" w Szczecinie, 5.3. Rewitalizacja terenu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Szczytnie
  12. K. Jurzak-Mączka, B. Burkiewicz, 5.4. Teren kampusu Politechniki Krakowskiej, 5.5. „Bezpieczne Gimnazjum" – projekt rozwijany w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
  13. K. Jurzak-Mączka, 6. Podsumowanie
  14. K. Jurzak-Mączka, J. Mączka, Polecana literatura
 6. K. Jurzak-Mączka, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "W trosce o bezpieczeństwo publiczne. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania straży miejskich/ policji municypalnych w Europie" 10-11 października 2011 r., Przegląd Prawa Publicznego 11/ listopad 2012, Wydawnictwo LexisNexis, s. 114-122. ISSN: 1896-8996.
 7. K. Jurzak-Mączka, K. Struzińska, M. Szafrańska, Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego – perspektywa empiryczna, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, rok VI numer 2/2013 (19), Poznań 2013, s. 85-114. ISSN: 1899-3524.
 8. K. Jurzak-Mączka, Powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w świetle wyników badań empirycznych, w: J. Czapska (red.), Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, s. 187-226.
 9. K. Jurzak-Mączka, E. Radomska, County Crime Prevention, Public Safety and Order Programmes. Research Summary.
 10. K. Jurzak-Mączka, Bezpieczeństwo studentów zagranicznych. Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Jak rozbroić bombę nienawiści? Skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania. Publikacja pokonferencyjna, Warszawa 2014, s. 44-51.
 11. K. Jurzak-Mączka, Charakterystyka dzielnicy VI – Bronowice obejmująca wyniki badań poczucia bezpieczeństwa oraz lokalizację miejsc niebezpiecznych, opracowanie przygotowane dla Gminy Miejskiej Kraków (niepublikowana).
 12. K. Jurzak-Mączka, J. Mączka, Rola obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego w świetle wyników badań empirycznych, [w:] R. Netczuk (red.), Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa (w ramach projektu NOJAK – Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne), Uniwersytet Śląski w Katowicach 2016, Wydawnictwo i drukarnia Uni-Druk s.j., s. 229-242.
 13. K. Jurzak-Mączka, Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji, [w:] 198 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura VIII (1) 2016. Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2016, s. 7-20.
 14. K. Jurzak-Mączka, Bezpieczeństwo studentów zagranicznych - wyzwanie dla internacjonalizacji, Alma Mater 192-193, marzec - kwiecień 2017, wyd. Uniwersytet Jagielloński, s. 22-23.
 15. J. Czapska, K. Jurzak, Jak korzystać z dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa?, s. 89-118 [w:] J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Bezpieczne miasto: w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, Wydawnictwo JAK, Kraków 2017.