Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ
Profesor w Katedrze Socjologii Prawa UJ

Adres e-mail
janina.czapska@uj.edu.pl

Dyżur

czwartek, godz. 16:00-17:00, sala 214, ul. Bracka 12

Prowadzone zajęcia

 • Techniki negocjacji i mediacji (wykład prowadzony wspólnie z dr Michaliną Szafrańską)
 • Nauka o policji (wykład)
 • Seminarium magisterskie dla V roku
 • O mnie

  W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się przede wszystkim problemami z pogranicza psychologii społecznej i nauk prawnych, stosowaniem prawa karnego oraz bezpieczeństwem. Publikacje z ostatnich lat koncentrują się nad zagadnieniami poczucia bezpieczeństwa obywateli, prywatyzacji bezpieczeństwa, konfliktu między bezpieczeństwem a wolnością z perspektywy kryminalnopolitycznej.

  Zainteresowania naukowe

 • psychologia społeczna a prawo,
 • stosowanie prawa karnego,
 • bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa obywateli,
 • prewencja kryminalna na poziomie lokalnym i krajowym, 
 • prywatyzacja bezpieczeństwa.
 • » Projekty badawcze

  1. Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform (European Commission, 2015-2020), Kierownik polskich badań
  2. Legitimacy and Legality of Policing, Criminal Justice and Execution of Penal Sanctions (SICRIS, 2013), Kierownik polskich badań
  3. 2011-2014 (NCN) nr N N110 130740, „Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka", kierownik prof. dr hab. K. Płeszka. Wykonawca.
  4. 2010–2014, nr O N110369439 (NCBiR), „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości", kierownik projektu.
  5. 2010-2012 (NCN) nr N N110 239439, „Neutralizacja aksjologiczna prawa", kierownik prof. dr hab. K. Pałecki. Wykonawca.
  6. 2005-2007 (KBN) nr 1H02A 040 28, „Polityka prawa", kierownik prof. dr hab. T. Biernat. Wykonawca.
  7. 2005-2006 (SPUB) „Karuzela prewencyjna. Wymiana doświadczeń w Europie", kierownik: dr hab. Janina Czapska.
  8. 2004-2006 (2004/AGIS/164) „Crime prevention Carousel. Sharing Good Practice in Crime Prevention", koordynator Instytut Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu. Koordynatorka polskich badań.
  9. 2003-2006 (KBN) nr 2 HO2A 017 25, „Przewlekłość procesu karnego i środki służące jego przyspieszeniu", kierownik prof. dr hab. St. Waltoś. Wykonawca.2002- 2004 (SPUB) „ Zagrożenia w miastach europejskich", kierownik prof. dr hab. K. Krajewski;2001-2004 - piąty program ramowy EU, "Insecurities in European Cities. Crime related fears within the Context of New Anxieties and Community-based Crime prevention", koordynator prof. K. Sessar, Uniwersytet w Hamburgu.
  10. 2000-2003 (KBN) nr 527/H02/2000/18 „Sądy w opinii społeczeństwa polskiego" kierownik prof. dr hab. M. Borucka-Arctowa.
  11. 2000-2003 Svenska Instituet, „Stressing legal decisions" kierownik prof. dr hab. K. Pałecki, prof. dr hab. A. Peczenik.
  12. 19981999 Svenska Instituet, "Legal research in dynamic society", kierownik prof. dr hab. K. Pałecki, prof. dr hab. A. Peczenik.
  13. 1996-1998 (KBN) nr 305/H02/96/11, „Policja w społeczeństwie obywatelskim", kierownik prof. dr hab. J. Wójcikiewicz.
  14. 1998-2001(KBN) nr 1 HO2A 002 17, „Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży na terenie Krakowa", kierownik prof. dr hab. A. Gaberle.
  15. 1996-2000 grant Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie na badania na temat policji i bezpieczeństwa powszechnego. Kierownik: prof. dr hab. J. Widacki.
  16. 1993-1996 (KBN) nr 1-p109 055 04, „Przemiany aksjologiczne w prawie pozytywnym oraz praktyce wymiaru sprawiedliwości", kierownik prof. dr hab. Krzysztof Pałecki.
  17. 1990-1992, polsko-francuskie badania na temat socjalizacji prawnej dzieci i młodzieży.
  18. 1986 - 1990 nr CPBP 11.1 „Postawy wobec sądu", w ramach programu: Funkcjonowanie państwa i kultura polityczna społeczeństwa polskiego, Kierownik prof. dr hab. M. Borucka-Arctowa.
  19. 1986-1990 nr CPBP 08.03 „Instytucje procesowe jako instrumenty polityki karnej" kierownik prof. dr hab. St. Waltoś.

  » Publikacje

  Artykuły w czasopismach

  1. J. Czapska, Komisariat policji w polskim prawie, w: Warunki skutecznego zarządzania wielkomiejskim komisariatem policji, Zarządzanie publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ 2006, nr 2, s. 23-27.
  2. J. Czapska, W. Stangl, Kriminalprävention als Teil europäisierter Kriminalpolitik, w: K. Sessar, W. Stangl, R. van Swaaningen (red.) Großstadtängste – Anxious cities, Untersuchungen zu Unsicherheitsgefühlen und Sicherheitspolitiken in europäischen Kommunen, Schriften zur Rechts- und Kriminalsoziologie, Band 1, LIT 2007, s. 45-68.
  3. J. Czapska, Europeizacja prewencji kryminalnej, Archiwum Kryminologii, t. XXIX-XXX (2007-2008), s. 459-472.
  4. J. Czapska, Współczesna policja. Między nauką a praktyką. Księga dedykowana dr Ewie Weigend, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, rok XV, 2011, s. 73-80.

  Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

  1. J. Czapska, Creating repressive law, [w:] T. Biernat i in. (red.), Stressing legal decisions, Kraków: Polpress 2004, s. 201-216.
  2. J. Czapska, Psychologia społeczna, [w:] B. Szlachta (red.) Słownik społeczny, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004, s. 1023-1041
  3. J. Czapska, Społeczne następstwa przewlekłości postępowania, [w:] St. Waltoś, J. Czapska (red.) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić? Warszawa, LexisNexis 2005, s. 213-231.
  4. J. Czapska, Nauki prawne a psychologia społeczna. Wspólne wyzwania, [w:] M. Borucka-Arctowa i in. (red.), Prawo-Władza- Społeczeństwo-Polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 159-171.
  5. J. Czapska, Private Initiativen als Mittel der Kriminalitätskontrolle in Polen, [w:]  J. Obergfell-Fuchs, M. Brandenstein (red), Nationale und internationale Entwicklungen in der Kriminologie. Festschrift für Helmut Kury zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M., Verlag für Polizeiwissenschaft, 2006, str. 507 – 532.
  6. J. Czapska, S. Waltoś, O polskim populizmie penalnym, w związku z książką J. Pratta Penal populism uwag kilka, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości, księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. A. Gaberle, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, 2007, s. 397- 412.
  7. J. Czapska, Przewlekłość postępowania karnego w świetle badań jakościowych. Ograniczenia innowacji przez prawo, [w:] S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2007, s. 205 - 235.
  8. J. Czapska, Public discourse in creating criminal policy, [w:] T. Biernat, M. Zirk-Sadowski (red.) Politics of law and legal policy, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, 2008, s. 230- 257.
  9. J. Czapska, Crime prevention in Poland 18 years after the transformation, [w:] M. Coester, e. Marks (ed.) International Perspectives of Crime Prevention, contributions from the 1st Annual International Forum, Mönchengladbach, Forum Verlag Godesberg, 2008, s. 71-84.
  10. J. Czapska, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, [w:] K. Krajewski (red.) Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 143-199.
  11. J. Czapska, K. Krajewski, Podsumowanie, [w:] K. Krajewski (red.) Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 201- 211.
  12. J. Czapska, St. Waltoś, O kazuistyce prawa uwag kilka, [w:] A. Choduń, St. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 491-509.
  13. J. Czapska, Zapobieganie przemocy w szkole – uwagi polityczno-prawne, [w:] V.  Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej, Warszawa, Lex, a Wolters Kluwer business, 2010, s. 965-977.
  14. J. Czapska, M. Szafrańska, Wprowadzenie [w:] J. Czapska, M. Szafrańska (red.) Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Toruń, Wyd. A. Marszałek 2011, s. 5-9.
  15. J. Czapska, Rola strażnika miejskiego w implementacji filozofii community policing, [w:] J. Czapska, M. Szafrańska (red.) Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Toruń, Wyd. A. Marszałek 2011, s.185-198.
  16. J. Czapska, Wstęp [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo UJ, 2012, s. 7-17.
  17. J. Czapska, Crime prevention carousel, [w:] Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, red. J. Czapska, Wydawnictwo UJ, 2012, s. 249-260.
  18. J. Czapska, Stalking jako problem społeczny. Między prawem karnym a codziennością, [w:] P. Kardas, T. Sroka, Wł. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne, Warszawa, Lex, a Wolters Kluwer business, 2012, t. II s. 1381- 1394.
  19. J. Czapska, Public security. Values in the Discussion of the Bill on the Means of Force and Firearms, [w:] K. Pałecki (red.) Neutralization of values in law, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 238-265.
  20. J. Czapska, Zamiast wstępu, czyli o potrzebie interdyscyplinarnej refleksji nad samobójstwem jako problemem społecznym, [w:] J. Stojer-Polańska, A. Biedermann (red.), Samobójstwo. Stare problemy. Nowe rozwiązania, Wydawnictwo JAK, Kraków, 2013, s. 9-19.
  21. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Innowacja przez prawo, czyli o mediacji i zaufaniu, [w:] J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacja w prawie, Wydawnictwo UJ, Kraków, w druku.

  Materiały pokonferencyjne

  1. J. Czapska, Lokalna koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w: Bezpieczeństwo jako wartość, materiały pokonferencyjne, WSBPiI, Kraków 2010, s. 87-103.

  Redakcja książek

  1. St.Waltoś, J. Czapska (red.) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić? Warszawa: LexisNexis 2005 (263 s.).
  2. M. Borucka-Arctowa, T. Biernat, J. Czapska, H. Opałek, A.Rojek, M. Stępień (red.), Prawo-Władza-Społeczeństwo-Polityka, księga pamiątkowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, Toruń: Wydawnictwo. Adam Marszałek, 2006 (566 s.)
  3. S. Waltoś, J. Czapska, (red.), Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007 (282 s.).
  4. J. Czapska, M. Szafrańska, Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Toruń: Wyd. A. Marszałek 2011 (312 s.)
  5. J. Czapska, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Kraków, Wydawnictwo UJ 2012 (305 s.)
  6. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Mediacje w prawie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014.
  7. J. Czapska, Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, JAK, Kraków 2014.
  8. J. Czapska, Bezpieczeństwo, policja, kryminalistyka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.