Mgr Jan Bazyli Klakla

O mnie

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz porównawczych studiów cywilizacji na Wydziale Filozoficznym UJ. Obecnie student socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, a także doktorant w Katedrze Socjologii Prawa UJ i w Zakładzie Socjologii Komunikacji Społecznej UJ. W roku akademickim 2015/2016 przebywał na stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z migracjami, prawem zwyczajowym, sprawiedliwością naprawczą, a także wykorzystaniem metodologii nauk społecznych w badaniach nad prawem. Stypendysta w grancie NCN „Dystans władzy na sali sądowej. Studium teoretyczno-empiryczne” pod kierownictwem dr hab. Mateusza Stępnia.

www.jagiellonian.academia.edu/JanBazyliKlakla

www.researchgate.net/profile/Jan_Klakla

https://orcid.org/0000-0003-1141-4527

Zainteresowania naukowe

 • migracje
 • prawo zwyczajowe
 • sprawiedliwość naprawcza
 • pozasądowe metody rozstrzygania sporów
 • spotkania kultur prawnych
 • wykorzystanie metodologii nauk społecznych w badaniach nad prawem

Lista publikacji

 1. Binarna opozycja rodzajów i dyskryminacja ze względu na płeć w warunkach niedychotomicznych podziałów płci kulturowej; „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy Maska” nr 34; język polski; jedyny autor; 2017;
 2. Arab customary law and the modern Western idea of restorative justice; Polish Journal of Arts and Culture. New Series 1/2017; artykuł w czasopiśmie; język angielski; współautorstwo (Ewa Górska); 2017;
 3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu powrotów dzieci i młodzieży z emigracji; "Psychologia Wychowawcza", 1/2016, artykuł w czasopiśmie; język polski; współautorstwo (Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna-Grzymała Moszczyńska, Joanna Durlik, Paulina Szydłowska); 2016;
 4. Praca diagnostyczna i terapeutyczna z powracającymi dziećmi i młodzieżą - praktyczne wskazówki dla psychologów; "Psychologia Wychowawcza", 1/2016, artykuł w czasopiśmie; język polski; współautorstwo (Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna-Grzymała Moszczyńska, Joanna Durlik, Paulina Szydłowska); 2016;
 5. Formalna i nieformalna kontrola jako narzędzia kształtowania społeczeństwa. Analiza w kontekście paradygmatu sprawiedliwości naprawczej; Prawo jako narzędzie kształtowania społeczeństwa; rozdział w monografii; jezyk polski; jedyny autor; Wydawnictwo Kasper; 2016; ISBN;
 6. The Attitudes towards the Customary Law within Roma Groups in Central Europe; Polish Journal of Arts and Culture. Nr 14 (2/2015); artykuł w czasopiśmie; język angielski; jedyny autor; Wydawnictwo Nowa Strona; 2015; ISSN 1643-1243;
 7. Normative systems other than the law in the jurisprudence of the European Court of Human Rights: An analysis based on Article 10 of the European Convention on Human Rights; Igalo Series European Union and Legal Reform 2013; rozdział w monografii; język angielski; jedyny autor; Wydawnictwo CLUEB Editrice (Bolonia); 2015; ISBN 978-88-491-3907-5;
 8. Kanun – albańskie prawo zwyczajowe. Główne założenia oraz wpływ na społeczeństwo albańskie w XXI wieku; Wzajemne relacje prawa i kultury; rozdział w monografii, język polski, jedyny autor, Wydawnictwo Kasper Kraków; 2015; ISBN: 978-83-63896-28-7
 9. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach klanowych. Analiza porównawcza instytucji pochodzących z Albanii i świata arabskiego oraz zachodnich metod ADR; Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea. Tom IV.; artykuł w czasopiśmie; język polski; jedyny autor; Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy; 2015; ISSN 1899-4601;
 10. Mediacje w albańskim prawie zwyczajowym; Mediacje w prawie; rozdział w monografii; język polski; jedyny autor; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2014; ISBN 978-83-233-3672-3;
 11. Rola posiłku i poczęstunku w procesie rozwiązywania konfliktów klanowych. Analiza przykładów pochodzących z Albanii i świata arabskiego; Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy „Maska” – „Kultura jedzenia – jedzenie w kulturze; artykuł w czasopiśmie; język polski; jedyny autor; AT Wydawnictwo; 2014; ISBN 978-83-63910-31-0.