(2013-2017) Diamentowe granty

(2014) Biopolityka i bioetyka w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie

Projekt realizowany przez Mgr Ewę Górską, pod opieką naukową dr hab. Mateusza Stępnia.

Celem projektu jest  pozyskanie nowej wiedzy na temat rozwoju współczesnego prawa muzułmańskiego oraz zbadanie relacji prawa religijnego, prawa stanowionego oraz praktyki społecznej w kontekście koncepcji pluralizmu normatywnego. Badania skupiają się na przykładach z zakresu bioetyki i stosowania nowoczesnych technik medycznych. Obszar badawczy został zawężony do wybranych państw arabskich muzułmańskiego Bliskiego Wschodu.

(2014) Problem przemocy "honorowej" wśród muzułmanów w Europie: W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań

Projekt jest realizowany przez Mgr Joannę Ptak-Chmiel, pod opieką naukową Prof. dr hab. Krzysztofa Pałeckiego.

Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy istnieją skuteczne prawne lub pozaprawne narzędzia rozwiązania owego problemu, a – jeżeli istnieją – to które z nich są najbardziej efektywne? Projekt został podzielony na sześć etapów, które obejmą m.in. analizę działań natury prawnej i pozaprawnej, podejmowanych na szczeblu rządowym i pozarządowym w wybranych krajach europejskich (Wielka Brytania, Turcja, Niemcy, Holandia). W czasie wyjazdów badawczych (Londyn, Stambuł) autorka zapozna się z działalnością organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą potencjalnym ofiarom przemocy „honorowej".

Wyróżnienie  wskaźników  skuteczności  działania  w  trakcie  etapu  wstępnego projektu umożliwi późniejsze skatalogowanie czynników wpływających pozytywnie lub negatywnie na efektywność podejmowanych działań, a w konsekwencji – po wyeliminowaniu czynników wpływających negatywnie – na zwiększenie ich skuteczności. Wyniki badań zostaną podsumowane i opublikowane w kończącej realizację projektu monografii.

(2013) Wywłaszczenie nieruchomości na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i ich zwrot: Socjologicznoprawne studium przypadku

Projekt, realizowany przez Mgr Marcina Wróbla, pod opieką naukową Prof. dr hab. Krzysztofa Pałeckiego, stanowi socjologiczno-prawne ujęcie problematyki przeprowadzonego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku wywłaszczenia, na rzecz Skarbu Państwa, części położonych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego nieruchomości należących do prywatnych właścicieli. Współcześnie zagadnienie to jawi się jako wciąż żywy problem, wywołujący liczne napięcia społeczne.

Projekt ma odpowiedzieć na pytanie, czy prawne uregulowanie omawianego zagadnienia może przynieść rozwiązanie powstających konfliktów oraz zapobiegać powstawaniu nowych. Jednocześnie jest to studium przypadku, poruszające istotne socjologiczno-prawne pytania o omnipotencję prawa, jak również zagadnienie, w jakim stopniu prawo, w zamierzeniu system normatywny zapobiegający napięciom społecznym, może mieć charakter konfliktogenny.

Efektem projektu będą rozwiązania natury prawnej oraz społecznej, postulaty polityki prawa oraz propozycje zmian de lege ferenda. Możliwe będzie praktyczne zastosowanie przez strony sporu propozycji przedstawionych w ramach projektu w rozwiązywaniu rzeczywistych sporów powstających na gruncie prawa własności.